Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kornela Makuszyńskiego
w Jaworsku

Kodeks ucznia


My – uczniowie
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Kornela Makuszyńskiego
w Jaworsku
dbamy o dobrą atmosferę w szkole.
Jesteśmy kulturalni i koleżeńscy
oraz przestrzegamy regulaminu zachowania:


PODCZAS ZAJĘĆ LEKCYJNYCH:
-punktualnie przychodzimy na zajęcia
-słuchamy poleceń nauczyciela
-pracujemy w ciszy i skupieniu
-nie krytykujemy, nie wyśmiewamy się z innych
-dbamy o bezpieczeństwo własne i kolegów podczas zajęć
-uważnie słuchamy osoby mówiącej, nie przerywamy
-zgłaszamy chęć odpowiedzi podniesioną ręką

PODCZAS PRZERW:
-nie biegamy po korytarzach szkolnych (poruszamy się bezpiecznie)
-ostrożnie schodzimy po schodach
-w razie nieporozumień korzystamy z pomocy nauczyciela dyżurującego
-nie popychamy się, nie przezywamy innych
-po dzwonku wracamy do klasy i przygotowujemy się do zajęć

PODCZAS UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH:
-stoimy lub siadamy w grupie swojej klasy
-zachowujemy ciszę, nie przeszkadzamy innym
-kulturalnie wyrażamy swoje emocje

PRZEBYWAJĄC W SZKOLE I POZA NIĄ:
-dbamy o dobre imię naszej szkoły
-stosujemy zwroty grzecznościowe
-pomagamy sobie nawzajem
-szanujemy swoich kolegów i koleżanki, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i innych dorosłych
-stosujemy się do zaleceń dyrektora szkoły
-szanujemy swoją i cudzą własność
-ubieramy się schludnie i skromnie, pamiętamy o zmianie obuwia
-dbamy o czystość w klasie, na korytarzu i innych pomieszczeniach szkoły